És net l’aire que respires?

Què és?

L’ozó (O3) és una molècula formada per tres àtoms d’oxigen. És un gas incolor i invisible que es troba de manera natural a l’estratosfera, la capa de l’atmosfera més propera a la terra, i que ens protegeix de les radiacions de rajos ultraviolats, i a la troposfera (tram d’atmosfera situada entre el sòl i 10 km d’altura).

Però, quan es troba en altes concentracions en l’aire que respirem és un contaminant nociu per la salut.

D’on prové?

És un contaminant que no s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen (NO2) i els compostos orgànics volàtils (COV), exposats a una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores).

Com afecten a la salut?

Els efectes que l’ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.

També pot produir altres problemes respiratoris com una major incidència i un agreujament de l’asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Els nivells elevats d’ozó també poden causar un increment de la mortalitat diària.

Efectes a la salut de l’ozó

Persones més vulnerables

 • Embarassades

 • Malalts cardiovasculars

 • Malalts pulmons

 • Gent gran

 • Infants

Prevenció

La normativa estableix un valor objectiu per a la protecció de la salut humana de 120 µg/m3 (valor màxim diari de les mitjanes 8-horàries).

Així mateix, estableix un llindar d’informació a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables, i un llindar d’alerta a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població.

Els nivells d’informació i d’alerta per a l’ozó són els següents:

 • Nivells

  Ozó

 • Informació

  180 μg/m3 (valor mitjà horari)

 • Alerta

  240 μg/m3 (valor mitjà horari)

En cas que es produeixin episodis en el quals se superin els llindars per l’ozó, es recomana adoptar unes mesures de precaució.

La població especialment sensible als efectes de l’ozó és qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona. Com a criteri general, un episodi de contaminació no justifica mesures de confinament.

Mesures de precaució recomanades:

 • Nivells
  Activitats
 • Informació
  Desplaçaments

  Població sensible No modificar els desplaçaments habituals

  Població general No modificar els desplaçaments habituals

 •  
  De lleure

  Població sensible Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior

  Població general No modificar les activitats habituals

 • Alerta
  Desplaçaments

  Població sensible No modificar els desplaçaments habituals necessaris

  Població general No modificar els desplaçaments habituals

 •  
  De lleure

  Població sensible Evitar l’exercici físic intens, especialment a l’exterior

  Població general Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut

 • Contaminació extrema

  La qualitat de l’aire pot suposar un risc imminent per a la salut de les persones!

 • Contaminació molt alta

  Reduïu esforços i activitat exterior. Persones sensibles, eviteu activitats a l’exterior.

 • Contaminació alta

  Estigueu atents als símptomes. Persones sensible, reduïu activitat.

 • Contaminació moderada

  Persones sensibles, atents a tos o falta d’aire.

 • Aire net

  Gaudeix de les activitats a l’aire lliure!