General - 17 maig 2021

La contaminació de l’aire a Europa: un problema de primer ordre

Un article de Liquens

La contaminació de l’aire o pol·lució de l’aire fa referència a la presència a l’aire de determinades substàncies en concentracions superiors a les naturals que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i béns de qualsevol menao que poden atacar diversos materials, o éssers vius, reduir la visibilitat i/o produir olors.

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer.

Els contaminants més crítics a la Regió Metropolitana de Barcelona són el gas diòxid de nitrogen (NO2), la matèria particulada fruit de la combustió (PM10 o PM2.5; la pols respirable de diàmetre inferior a 10 i 2.5 micres (µm) respectivament) i l’ozó (O3 ).

Però, aquest no és un cas aïllat, a totes les ciutats europees hi ha problemes amb els contaminants més directament lligats al transport per trànsit rodat. Motiu pel que Europa ja fa temps que desplega campanyes i fixa directives per mirar de solucionar el problema de la contaminació de l’aire.

L’ imatge que es mostra és de l’Agència Europea de Medi Ambient, i explica molt clarament el fenomen de la contaminació de l’aire des de l’emissió fins  a l’exposició per part de les persones i el medi.


General - 01 maig 2021

El visor Líquens: Quina informació mostra i com l’hem d’interpretar?

Un article de Liquens

El visor de Líquens mostra els nivells d’immissió per als principals contaminants de les àrees urbanes: partícules en suspensió (PM10), diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).

El visor mostra la lectura del contaminant a escala horària per a NO2 i O3 i en mitja de 24 hores per a PM10. També mostra les lectures històriques de les darreres 24 hores.

L’escala de colors que fixa els límits que mostra el visor Líquens de cada contaminant, no són els reglamentaris en el marc d’Europa, sinó que està definida a partir de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i a fi que les persones es puguin protegir de la contaminació atmosfèrica i prenguin les mesures necessàries de prevenció de la salut.  

Especialment aquelles que formen part d’un dels grups amb més vulnerabilitat: Infants, gent gran, embarassades, persones amb malalties cardiovasculars i/o malalties respiratòries (inclosos asmàtics).

A continuació es mostren unes taules amb els nivells de qualitat de l’aire reglamentaris segons Europa i els recomanables per l’OMS.

General - 01 maig 2021

Els panells LÍQUENS actius a 3 municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona

Un article de Liquens

El projecte europeu Interreg Sudoe NanoSen-AQM ha finançat la instal·lació i posada en marxa de nous panells Líquens a 3 municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona. En concret hi ha actualment 4 panells actius: 2 a Sant Cugat de Vallès (actius des del 2017), 1 a Sant Adrià del Besòs i 1 a l’Hospitalet de Llobregat.

Líquens és una eina innovadora, pensada i desenvolupada per a informar i sensibilitzar sobre la problemàtica de la qualitat de l’aire en entorns urbans. La senzilla i atractiva visualització de les dades fa que sigui comprensible per a tots els públics. Ideada l’any 2017 quan es van instal·lar 3 panells a dos municipis diferents per a fer unes campanyes amb escoles i instituts; 2 a Sant Cugat del Vallès i 1 a Viladecans.

Actualment, els panells Líquens existents mostren les dades de contaminants urbans que mesuren les estacions de cada municipi, pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya. Els panells estaran actius dins el marc del projecte fins a finals del mes de juny de 2021.

El projecte europeu Interreg Sudoe NanoSen-AQM és un projecte de recerca en el que s’han desenvolupat nano-sensors de gasos juntament amb prototips de sensors per partícules i contaminants gasosos de baix cost, amb l’objectiu d’aconseguir mesurar d’una manera fiable i barata els nivells de contaminació atmosfèrica. Actualment el projecte està en la fase final, on s’estan fent campanyes de mesura de la qualitat de l’aire i sensibilització a la ciutadania.

Entre els socis del projecte hi ha AIGUASOL (desenvolupador del projecte Líquens) i l’AMB (responsable de les campanyes de mesura), qui conjuntament estan articulant les campanyes amb els sensors i informació a través de Líquens als 3 municipis esmentats.