Mesura, informa i anima a participar

El visor ambiental

Què és Líquens?

LÍQUENS és una eina que mesura i informa sobre la qualitat ambiental del teu entorn, en temps real.

Incorpora uns sensors fiables i un panell ambiental a peu de carrer amb una visualització clara i atractiva. Tant via app, com web, com amb els tallers als ciutadans, LÍQUENS anima a participar i implicar-se en la millora de la qualitat ambiental.

Què mesurem?

LÍQUENS permet visualitzar en temps real quins són els principals contaminants ambientals a l’entorn proper del visor.

Més informació

Per què ho
mesurem?

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i immunològiques, i càncer.

Els contaminants més crítics a les zones urbanes són el gas diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó (O3) i la matèria particulada fruit de la combustió (PM10 o PM2.5; la pols respirable de diàmetre inferior a 10 i 2.5 micres (µm) respectivament).