Sents soroll?

Els sons ens permeten interpretar el món que ens envolta: comunicar-nos amb la parla, alertar-nos de perills, relaxar-nos i gaudir de sons agradables… però, a vegades, els sons esdevenen SOROLL.

Soroll

Què és?

El soroll és un so molest, generalment amb una intensitat alta, que pot perjudicar la salut humana i el medi.

D'on prové?

En zone urbanes la principal font de contaminació acústica són els vehicles motoritzats.

Com afecta la salut?

El soroll afecta la teva salut física i mental tant en episodis de soroll moderat com en episodis de soroll extrem.

Efectes a la salut del soroll

Efectes del soroll a la salut humana
Efectes a la salut de la contaminació acústica

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut

Nivells de soroll