Què és LÍQUENS?

LÍQUENS és una eina que mesura i informa sobre la qualitat ambiental del teu entorn, en temps real.

LÍQUENS incorpora uns sensors fiables i un panell ambiental a peu de carrer amb una visualització clara i atractiva. Tant via app, com web, com amb els tallers als ciutadans, LÍQUENS anima a participar i implicar-se en la millora de la qualitat ambiental.

Què mesurem?

LÍQUENS permet visualitzar en temps real quins són els principals contaminants ambientals a l’entorn proper del panell:

  • Partícules en suspensió PM2,5
  • Partícules en suspensió PM10
  • Diòxid de nitrogen NO2
  • Soroll

Com ho mesurem?

Les mesures de PM2,5 són obtingudes mitjançant sensors fiables, validats pels centres de recerca ambiental de referència en qualitat de l’aire al nostre territori. Els sensors enregistren mesures en temps real, que s’actualitzen a la web i al panell cada mitja hora.

Aquestes mesures es complementen amb dades de PM10 i NO2 provinents del sistema de previsió ambiental desenvolupat pel Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC). Les dades són actualitzades cada hora.

En aquelles ubicacions on es mesura soroll, s’utilitza un sensor fiable del fabricant de sensors CESVA, que enregistra dades en continu i les actualitza cada minut.

Per què ho mesurem?

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i immunològiques, i càncer.

Els contaminants més crítics a la regió metropolitana de Barcelona són el gas diòxid de nitrogen (NO2) i la matèria particulada fruit de la combustió (PM10 o PM2.5; la pols respirable de diàmetre inferior a 10 i 2.5 micres (µm) respectivament).

Per altra banda, el soroll és actualment un dels grans problemes ambientals a Europa i bàsicament perquè les fonts que produeixen el soroll formen part de la nostra vida quotidiana: locals d’oci, vies de comunicació, mitjans de transport, activitats industrials…

S’estima que prop d’un 20% de la població europea (uns 80 milions de persones) pateixen nivells de soroll en el seu dia a dia que estan per sobre dels límits de les indicacions de salut dels experts, i això els provoca molèsties, pertorbacions del son, pèrdua auditiva, alteracions gastrointestinals i problemes cardiovasculars entre altres.