La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i el Consell, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, va ser aprovada el 21 de maig del 2008 del Parlamento

Aquesta directiva marca uns valors límit i objectius de nivells de contaminants que no s’han de superar, i fixa uns terminis determinats a partir dels que el seu compliment és obligatori.

Dins dels 9 primers mesos de cada any els Estats membre han d’informar a la Comissió Europea de les dades registrades en l’any anterior, i indicar plans de mesures correctives en cas que els nivells de contaminació hagin estat superiors als límits fixats.

La reglamentació espanyola que transposa aquestes directives europees és el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. I, posteriorment, el Reial Decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire

Però, els límits fixats per la Comissió Europea no estan faltats de controvèrsia, principalment perquè aquests són molt superiors als que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) basant-se en els nombrosos estudis realitzats en la matèria.

La problemàtica principal rau en el fet que, tot i que els valors de la directiva europea són superiors a les recomanacions de salut de l’OMS, la realitat és que molts dels Estats membres no són capaços de complir amb els

El  infogràfic que es visulaitza a l’inici del post ha estat realitzat per l’Agència Europea de Medi Ambient, i mostra la relació de persones exposades a contaminació de l’aire a Europa durant els anys 2010-2012. També es visualitza la diferència entre els límits normatius europeus i les indicacions de l’OMS.

 

Save