Partícules en suspensió – PM2,5 i PM10

Què són?

Les partícules en suspensió són substàncies orgàniques i/o inorgàniques disperses en l’aire. Es classifiquen segons la seva mida.

Les PM2,5 tenen una mida inferior a 2,4 micres (40 vegades més petites que la sorra fina de platja).

Les PM10 tenen una mida inferior a 10 micres (10 vegades més petites que la sorra fina de platja).

D'on provenen?

Les partícules en suspensió procedeixen de fonts naturals i artificials (pols, cendra, sutge, pol·len, ciment, sal marina, etc.).

En zones urbanes, la principal font de PM2,5 són les emissions dels motors dièsel.

En el cas de les PM10, la principal font és el trànsit rodat. Tot i això, també pot haver-hi pics puntuals de contaminació alta deguts a la pols del Sàhara.

Com afecten la salut?

Les partícules en suspensió afecten la teva salut tant en episodis de contaminació moderada com en episodis de contaminació extrema.

Les PM2,5 tenen efectes més severs que les PM10.

Efectes a la salut de les partícules en supensió

Efectes a la salut de l'excés de PM

Persones més vulnerables

Recomanacions per a minimitzar els efectes a la salut

Recomanacions aire